Shaikh Salman leadership praised by FIFA President